Το όραμα του ΣΕΒ για το Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο ΣΕΒ αναδεικνύει την ανάγκη μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ως πυλώνα της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Οι εργαζόμενοι όπως και οι νέοι που αποφοιτούν από το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούν ανεκτίμητο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να επενδυθεί αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των οικονομικών και τεχνολογικών προκλήσεων και την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται για την αιμοδότησή τους με νέες αναγκαίες δεξιότητες, ιδιαίτερα όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα της ψηφιακής παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Η οικονομική κρίση επέφερε σοβαρά πλήγματα στις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας της χώρας. Εξακολουθούν να καταγράφονται απώλειες γνώσης και εμπειρίας σε σημαντικά τμήματα του παραγωγικού ιστού. Ωστόσο, οι ανάγκες νέων σύγχρονων δεξιοτήτων στο συνολικό φάσμα της παραγωγικής δραστηριότητας, τα περιθώρια βελτίωσης των πρακτικών διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η συγκράτηση των νέων επιστημόνων και στελεχών είναι ζητήματα που καθιστούν την επεξεργασία προτάσεων άμεσης εφαρμογής εξαιρετικά αναγκαία.

Ο ΣΕΒ ως βασικός φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων θεωρεί χρέος του την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας έχει αναλάβει την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, καθώς και την εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής σε τρία πεδία:

  • Απασχόληση, Δεξιότητες, Επαγγέλματα
  • Οργάνωση Εργασίας και Παραγωγικότητα
  • Νέοι και Αγορά Εργασίας

Ανθρώπινο Δυναμικό


Απασχόληση, Δεξιότητες, Επαγγέλματα

H αγορά εργασίας στη χώρα χαρακτηρίζεται από σοβαρές μεταβολές σε βάθος χρόνου, οι οποίες εντάθηκαν με την οικονομική κρίση. Πρώτιστης σημασίας θέμα είναι το μέγεθος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανεργίας (κλάδοι, περιοχές, επαγγέλματα) και οι προτεραιότητες μέτρων αντιμετώπισής της…
Περισσότερα..

Οργάνωση Εργασίας και Παραγωγικότητα

Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι παράγωγο σημαντικών καθυστερήσεων που σημειώνονται ιστορικά και αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ελλιπή εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, στην χαμηλή αξιοποίηση αποτελεσματικών μεθόδων…
Περισσότερα..

Νέοι και Αγορά Εργασίας

Η περίοδος μετάβασης που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία διαμορφώνει νέες συνθήκες και στην αγορά εργασίας, οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τους νέους. Φαινόμενα, όπως τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, το brain drain, η ατελής και φθίνουσα τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση…
Περισσότερα..

Νέα & Ανακοινώσεις