Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο: «Στρατηγική Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού στην βιομηχανία φαρμάκων», 13 Ιουνίου 2017

Την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017, οργανώθηκε από τη ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα «Στρατηγική Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού στην βιομηχανία φαρμάκων».

Στη συνάντηση πήραν μέρος στελέχη της ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ, πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες με ειδίκευση σε θέματα της βιομηχανίας φαρμάκων καθώς και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, συμμετείχαν στελέχη των επιχειρήσεων:

 • Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.
 • Pharmathen
 • Pfizer
 • FARAN SA
 • Biopharma SPRL
 • ELPEN AE
 • Sanofi-aventis A.E.B.E
 • ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ
 • UCB SA

Επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι:

 • Του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
 • Της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανάπτυξης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικού της βιομηχανίας φαρμάκων και συζητηθήκαν ερωτήματα όπως:

 • Πώς οι οικονομικές, θεσμικές και τεχνολογικές μεταβολές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο έχουν επηρεάσει τη ζήτηση για γνώσεις και δεξιότητες;
 • Ποιες από τις πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου, επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση για γνώσεις και δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό στο μέλλον και προς ποια κατεύθυνση;
 • Ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και των επιχειρήσεων στην εφαρμογή μιας στρατηγικής ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο;

Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι η στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να λαμβάνει υπόψη παράγοντες που προσδιορίζουν σήμερα τη ζήτηση για γνώσεις και δεξιότητες  των επιχειρήσεων, όπως:

 • Οι εγχώριες οικονομικές εξελίξεις (πτώση δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης για υγεία, claw back, rebate και καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλών του δημοσίου τομέα) και η τάση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
 • Η μεταβολή του τρόπου συνταγογράφησης των φαρμάκων
 • Οι περιορισμοί στους προϋπολογισμούς νοσοκομείων
 • Το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι συνεχείς μεταβολές του.
 • Η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων
 • Η παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων – εξατομικευμένη προσέγγιση ασθενών

Τα κυριότερα συμπεράσματα της συνάντησης σχετικά με τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού και τη στρατηγική ανάπτυξης των δεξιοτήτων του, συνοψίζονται στα εξής:

 • Προώθηση της συνεργασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Επιστημονικών Ερευνητικών Κέντρων με τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, προτείνονται ενέργειες, όπως:
  • Πρακτική άσκηση
  • Ανάληψη / συνχρηματοδότηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων
  • Συνεργασία στη διαμόρφωση προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Ενθάρρυνση / χρηματοδότηση διδακτορικών διατριβών σε έρευνα εφαρμοσμένη στη βιομηχανία
  • Ενημέρωση για τις δυνητικές επαγγελματικές διαδρομές
  • Προσομοιώσεις / projects σε συνθήκες παραγωγής με τη συνεργασία επιχειρήσεων και διαφορετικών τμημάτων ΑΕΙ.
  • Ανταλλαγή στελεχιακού δυναμικού μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

 

 • Προγράμματα κατάρτισης ανέργων (reskilling, upskilling).

 

 • Εντατική ανάπτυξη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης:
  • Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε επίπεδο επιχείρησης (π.χ. δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, εργασίας σε ομάδα, διαχείρισης κρίσεων).
  • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε επίπεδο κλάδου (π.χ. διασφάλιση ποιότητας, ζητήματα ρυθμιστικού πλαισίου).

 

 • Δημιουργία κλαδικού συμβουλίου γνώσεων και δεξιοτήτων