Συνάντηση με εκπροσώπους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στα γραφεία της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας, 28/4/2017

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από την πλευρά του ΟΠΑ, οι κυρίες:

  • Εριφύλη Χατζοπούλου, στέλεχος Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)
  • Αγγελική Παναγιωτίδου, στέλεχος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Γραφείου Διασύνδεσης
  • Αγγελική Καραγιαννάκη, συντονίστρια ACE in του ΟΠΑ

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση των δράσεων συνεργασίας με επιχειρήσεις, που πραγματοποιεί το ΟΠΑ με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Το ΟΠΑ, λόγω και του επιστημονικού προσανατολισμού του, συνεργάζεται συστηματικά με τις επιχειρήσεις για τη διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, όπως είναι η πρακτική άσκηση, οι ημέρες καριέρας, οι διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων σε φοιτητές, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις, η εκπόνηση φοιτητικών και διπλωματικών εργασιών εντός ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις, η δια βίου μάθηση στελεχών επιχειρήσεων και η προώθηση/ ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τα στελέχη ΟΠΑ, ένα πεδίο στο οποίο δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς η συνεργασία με τις επιχειρήσεις, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει σε φοιτητές και επιχειρήσεις, είναι οι διδακτορικές διατριβές. Παράλληλα, τονίσθηκε η ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης της ομαλής ένταξης των νέων επιστημόνων στην αγορά εργασίας, από την πλευρά τόσο της πανεπιστημιακής όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας, εντοπίστηκαν οι τάσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και συζητήθηκαν οι δυνατότητες βελτίωσης της σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.