Συνάντηση με εκπροσώπους του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο γραφείο Αναπληρωτή Προέδρου, 12/4/2017

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από την πλευρά του ΤΕΙ Αθήνας, οι κκ.:

  • Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής, Αναπληρωτής Προέδρου Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  • Έλενα Καραμανάκου, Διοικητική Υπεύθυνη Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διερεύνηση των μορφών συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Η συνεργασία του ΤΕΙ Αθήνας με επιχειρήσεις, μολονότι αντιμετωπίζεται θετικά από το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, δεν είναι συστηματική ούτε οργανωμένη. Εξαίρεση αποτελεί η πρακτική άσκηση, η οποία, λόγω του  υποχρεωτικού της χαρακτήρα, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Τμήματος, παρότι γίνονται προσπάθειες για διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. Κατά την άποψη των εκπροσώπων του ΤΕΙ Αθήνας, οι πλέον χρήσιμες και σχετικά απλές μορφές συνεργασίας που είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν είναι ο σχεδιασμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος και οι ομιλίες στελεχών επιχειρήσεων – κυρίως από κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος (τρόφιμα-ποτά, φάρμακα κλπ.) – με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση. Επισημάνθηκε η σκοπιμότητα έμφασης στην κλαδική διάσταση, καθώς η δικτύωση του ΤΕΙ Αθήνας με κλαδικούς φορείς είναι ήδη σχετικά ανεπτυγμένη και εν γένει αποδεκτή από τη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.