Συμμετοχή σε Συνδιάσκεψη με τίτλο: «Επαγγέλματα, Απασχόληση και Ανεργία στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων», 6 και 7 Απριλίου 2017

Το Παράρτημα στην Ελλάδα του Γερμανικού Ιδρύματος FRIEDRICH ERBERT STIFTUNG διοργάνωσε στις 6 και 7 Απριλίου 2017, στη Θεσσαλονίκη και στις εγκαταστάσεις του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) Συνδιάσκεψη με τίτλο: «Επαγγέλματα, Απασχόληση και Ανεργία στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων». Εκ μέρους της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας συμμετείχαν με παρουσιάσεις οι Νίκος Γαβαλάκης, Ελευθερία Ρώμα και Κυριάκος Φιλίνης. Οι κύριες θεματικές ενότητες της Συνδιάσκεψης ήταν οι ακόλουθες:

  • Επαγγέλματα και Παραγωγικές δομές στην Ελλάδα
  • Μορφές και χαρακτηριστικά της ανεργίας στην Ελλάδα
  • Επαγγέλματα / Επαγγελματικά περιγράμματα στην Ελλάδα – Προϊστορία και επίκαιρες τάσεις
  • Ο ρόλος των προγνώσεων σε επαγγέλματα και ειδικότητες
  • Δεξιότητες, Τεχνική εκπαίδευση και Μαθητεία
  • Η μεταφορά των γνώσεων στην παραγωγή

Ειδικότερα, στην ενότητα της Συνδιάσκεψης που αφορούσε τις μορφές και χαρακτηριστικά της ανεργίας στην Ελλάδα, ο Ν. Γαβαλάκης παρουσίασε εισήγηση με τίτλο: «Προσφορά και ζήτηση εργασίας σε περιόδους υψηλής ανεργίας». Στην εισήγηση εξετάστηκε το φαινόμενο της δυσκολίας των επιχειρήσεων να πληρώσουν κενές θέσεις εργασίας παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Διερευνήθηκαν οι νέες ανάγκες των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές αλλαγές και αξιολογήθηκε το κατά πόσο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται σε αυτές. Διαπιστώθηκαν οι κίνδυνοι απαξίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας λόγω της αδυναμίας των υπαρχουσών εκπαιδευτικών δομών και πολιτικών να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και έγινε αναφορά στους σχετικούς δείκτες του ΟΟΣΑ (PIACC και PISA). Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ο κίνδυνος αδυναμίας παρακολούθησης των ψηφιακής επανάστασης και των αλλαγών που επιφέρει τόσο στην οργάνωση όσο και στην εκτέλεση της εργασίας. Τέλος, διατυπώθηκε σειρά προτάσεων.

 

Στην ενότητα της Συνδιάσκεψης που αφορούσε το ρόλο των προγνώσεων σε επαγγέλματα και ειδικότητες, οι Κ. Φιλίνης και Ε. Ρώμα, παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο: «Ζήτηση και προσφορά προσόντων στην ελληνική αγορά εργασίας». Η εισήγηση αναφέρεται στην ποσοτικοποίηση της αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού μέσω του Δείκτη αναντιστοιχίας δεξιοτήτων (Skills Mismatch Index), ο οποίος συγκρίνει την κατανομή της  ζήτησης εργασίας μεταξύ ορισμένων επιπέδων εκπαίδευσης με την κατανομή της προσφοράς εργασίας στα ίδια επίπεδα εκπαίδευσης.  Από την εξέλιξη του δείκτη στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2016, προκύπτει ότι η ένταση της αναντιστοιχίας κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με την εξέλιξη της ανεργίας, αλλά με έντονες εποχιακές διακυμάνσεις. Επιπλέον παρατηρούνται αύξηση της σχετικής ζήτησης πτυχιούχων ΑΕΙ, ΜΠΣ και ΤΕΙ και μείωση της σχετικής ζήτησης αποφοίτων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά κυρίως αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης.