Διαδικτυακή συνέντευξη (Skype interview) με το Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθ. κο Δημ. Λεωνίδα, 19/6/2017

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η μεταφορά της εμπειρίας του κου Λεωνίδα όσον αφορά τη συνεργασία του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας με ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου φαρμάκων, καλλυντικών για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου του νέου Διατμηματικού και Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Βιοεπιχειρείν». Πρόκειται για  είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο στοχεύει άμεσα στην καλύτερη δυνατή διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική, στο επιστημονικό πεδίο της βιοτεχνολογίας. Σχεδιάστηκε μετά από έρευνα διάγνωσης αναγκών σε αποφοίτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι είτε δυσκολεύονταν να βρουν εργασία σε επιχειρήσεις του κλάδου φαρμακοβιομηχανίας και καλλυντικών, είτε αντιμετώπιζαν προβλήματα στην άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, λόγω έλλειψης σχετικών με το αντικείμενο πρακτικών γνώσεων (οικονομικά του φαρμάκου, ρυθμιστικό/ νομικό πλαίσιο κλπ.). Απαιτήθηκαν περίπου 3 χρόνια από τη στιγμή της διάγνωσης της ανάγκης για ίδρυση ενός τέτοιου Προγράμματος ως τη στιγμή δημοσίευσής του σε ΦΕΚ και πλήθος διαβουλεύσεων με επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς του κλάδου. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη διαβούλευση επιλέχθηκαν στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, εκ των οποίων το βασικότερο ήταν να διαθέτουν Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να υπάρχει σαφής γνώση για τις ελλείπουσες, αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Το Πρόγραμμα «Βιοεπιχειρείν» διαφοροποιείται σημαντικά από τα ακαδημαϊκά στερεότυπα, καθώς οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά, όχι μόνο στο σχεδιασμό του Προγράμματος, αλλά και στη διδασκαλία, προσφέροντας στους φοιτητές τα απαραίτητα στοιχεία της πραγματικής βιοικονομίας και αγοράς. Η παρεχόμενη εκπαίδευση έχει έντονα στοιχεία διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, καθώς στη διάρκεια φοίτησης πραγματοποιούνται επισκέψεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη διπλωματική τους εργασία σε μία από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή να εκπονήσουν εικονικό επιχειρηματικό σχέδιο υπό την καθοδήγηση της knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning (http://www.knowl.gr/index.html) μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης νεανικής επιχειρηματικότητας της Eurobank egg-enter, go, grow που υποστηρίζει το Πρόγραμμα.

Ο κος Λεωνίδας τόνισε ότι είναι απαραίτητη και επείγουσα η ανάγκη στενότερης συνεργασίας πανεπιστημίων & επιχειρήσεων στο πεδίο της εκπαίδευσης και της ένταξης στην αγορά εργασίας. Απαιτείται μεγαλύτερη κινητοποίηση των επιχειρήσεων. Κλαδικοί και επιχειρηματικοί φορείς μπορούν να διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της συνεργασίας και θα ήταν χρήσιμο  ο ΣΕΒ να αναλάμβανε πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών του σε δραστηριότητες διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση.