Εκδηλώσεις

Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο: «Στρατηγική Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού στην βιομηχανία φαρμάκων», 13 Ιουνίου 2017

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανάπτυξης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικού της βιομηχανίας φαρμάκων.

Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο: «Στρατηγική Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Αγροδιατροφικό Τομέα», 30 Μαΐου 2017

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητηθήκαν θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανάπτυξης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικού του Αγροδιατροφικού Τομέα.

Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο: «Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε περιόδους υψηλής ανεργίας – Ο ρόλος των δεξιοτήτων», 30 Μαρτίου 2017

Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν να συζητηθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες, ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών αυτών από την υπάρχουσα προσφορά ανθρώπινου δυναμικού και η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί  προκειμένου να καταστεί  αποτελεσματικότερη η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο «Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων», 13 Φεβρουαρίου 2017

Στο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των επισκέψεων σε επιχειρήσεις και τη διενέργεια συνεντεύξεων με τα κατά περίπτωση αρμόδια στελέχη συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής/εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων.

Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο «Η Εσωτερική Επικοινωνία στις Επιχειρήσεις», 7 Φεβρουαρίου 2017

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών και αντικείμενο αποτέλεσαν τα ζητήματα που αφορούν στην εσωτερική επικοινωνία των σύγχρονων επιχειρήσεων και η παρουσίαση της φιλοσοφίας του προτεινόμενου Οδηγού Αυτοαξιολόγησης.

Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο «Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης των Εργαζομένων», 2 Φεβρουαρίου 2017

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων και ακαδημαϊκοί και αντικείμενο αποτέλεσε η σχέση ΣΑΑΕ και αμοιβών, η σύνδεση του συστήματος με άλλα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι δυσκολίες της στοχοθεσίας και η σύνδεση με την επιχειρησιακή στρατηγική.