Οργάνωση Εργασίας και Παραγωγικότητα

Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι παράγωγο σημαντικών καθυστερήσεων που σημειώνονται ιστορικά και αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ελλιπή εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, στην χαμηλή αξιοποίηση αποτελεσματικών μεθόδων οργάνωσης των επιχειρήσεων και στην προβληματική προετοιμασία της οικονομίας απέναντι στην ψηφιακή πρόκληση.

Σήμερα, μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα ΜμΕ, εισέρχεται σε φάση διαρθρωτικής προσαρμογής (οικονομικής, τεχνολογικής, οργανωτικής) με απρόβλεπτες, συχνά, συνέπειες ως προς τις επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους και στην απασχόληση.

Στο συγκεκριμένο πεδίο η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να προβληθεί η σημασία πρακτικών εργαλείων διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις, η αναγκαιότητα νέων μεθόδων ευέλικτης οργάνωσης καθώς και οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους από την προϊούσα ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι δράσεις αυτές, έχουν σκοπό την επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων στις συντελούμενες αλλαγές και εστιάζουν στον ιδιαίτερο ρόλο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στη διαδικασία επιτυχούς προσαρμογής σε αυτές.

Οι δράσεις μας


Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας.
Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα.

Νέα & Ανακοινώσεις