ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ποσοτικές Έρευνες σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις επί Θεμάτων ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το έργο αφορά στη συλλογή ποσοτικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις, κυρίως, για τα θέματα τα οποία διερευνώνται στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 2, 3 και 4 της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» με σκοπό τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση της γνώσης που αποκτάται σε καθένα από αυτά, σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του.
Ειδικότερα, η ποσοτική έρευνα που θα διεξαχθεί, έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων:

  • Επιχειρηματική δομή και στρατηγική
  • Επιλογή προσωπικού και ζήτηση δεξιοτήτων
  •  Πολιτική ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και χρησιμοποιούμενα συστήματα
  • Επαγγέλματα και Δεξιότητες: τρέχουσες ανάγκες, μελλοντικές ανάγκες, υφιστάμενες δράσεις, κενές θέσεις, ελλείψεις ειδικοτήτων κλπ.
  • Συστήματα αυτοματισμού, οργάνωσης της εργασίας και βελτίωσης της παραγωγικότητας

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/09/2017 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 
Η διακήρυξη  του διαγωνισμού  καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr  την  18-07-2017  και  έλαβε Συστημικό Αριθμό 44255.
Κείμενο Διακήρυξης
 
 

Λήξη Προθεσμίας: 
Wed, 09/06/2017
Κείμενο Προκήρυξης: 
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.